<
© U L T R A M A R I N
nl lengte(graad)  

de hoekafstand langs een grote cirkel, vanaf een aangenomen referentie- punt.
- terrestrische lengte: de boog van een parallel, of de hoek bij de pool, tussen de eerste meridiaan en de meridaan van een punt op aarde gemeten naar het oosten of westen vanaf de eerste meridiaan door 180°, aangegeven met E en W om de richting waarin is gemeten aan te geven;
- astronomische lengte: de hoek tussen het vlak van de eerste meridiaan en het vlak van de hemelsmeridiaan;
- geodetische lengte: de hoek tussen het vlak van de geodetische meridiaan en een station en het vlak van de geodetische meridaan van Greenwich. (De geodetische en soms de astronomische lengte worden ook wel geografische lengte genoemd. De geodetische lengte wordt in het maken van kaarten toegepast.);
- aangenomen lengte: de lengte waar een beschouwer zich bevindt voor observaties of berekeningen;
- waargenomen lengte(graad): lengte bepaald door een of meer lijnen die vanaf de eigen positie worden verlengd in noordelijke of zuidelijke richting;
- verschil in lengte: de kleinere hoek aan de pool of de kortere boog van een parallel tussen de meridianen van twee plaatsen, uitgedrukt in hoekmeting;
- fictieve lengte: de boog van de fictieve evenaar tussen de eerste fictieve meridiaan en iedere gegeven fictieve meridiaan;
- grid-lengte: de hoekafstand tussen de eerste grid meridiaan en iedere gegeven grid meridiaan;
- schuine lengte: de hoekafstand tussen de eerste schuine meridiaan en iedere gegeven grid meridiaan;
- transversale lengte: de hoekafstand tussen de eerste transversale meridiaan en iedere gegeven transversale meridiaan;
- hemelse-lengte: de hoekafstand ten oosten van de voorjaarsequinox, langs de ecliptica.

de Länge(ngrad) a) ein Winkel, der ausgehend vom Nullmeridian (0°) bis 180° in östlicher und 180° in westlicher Richtung gemessen wird. Der Scheitel dieses Winkels ist der Mittelpunkt der gedachten Erdkugel, die Schenkel gehen vom Mittelpunkt aus durch den Nullmeridian bzw. den Meridian, auf dem der Ort liegt, dessen geographische Länge angegeben werden soll.
b) eine der beiden Koordinaten eines Ortes auf der Erdoberfläche, und zwar seine Position östlich oder westlich einer definierten (künstlich festgelegten) Nord-Süd-Linie, des Nullmeridians. Sie wurde früher als Längengrad bezeichnet. Für die Bildung der Geographischen Länge wird die Gestalt der Erde - trotz ihrer 'Abplattung' an den Polen - zu einer Kugel vereinfacht.
en (degree of) longitude

Angular distance, along a primary great circle, from the adopted reference point.
terrestrial longitude: the arc of a parallel, or the angle at the pole, between the prime meridian and the meridian of a point on the earth measured eastward or westward from the prime meridian through 180°, and labeled E or W to indicate the direction of measurement;
astronomical longitude: the angle between the plane of the prime meridian and the plane of the celestial meridian;
geodetic longitude: is the angle between the plane of the geodetic meridian and a station and the plane of the geodetic meridian at Greenwich.
(Geodetic and sometimes astronomical longitude are also called geographic longitude. Geodetic longitude is used in charting.)
assumed longitude: the longitude at which an observer is assumed to be at for an observation or computation;
observed longitude: longitude determined by one or more lines of position extending in a generally north-south direction;
difference of longitude: the smaller angle at the pole or the shorter arc of a parallel between the meridians of two places, expressed in angular measure.

fictitious longitude: the arc of the fictitious equator between the prime fictitious meridian and any given fictitious meridian;
grid longitude: the angular distance between a prime grid meridian and any given grid meridian;
oblique longitude: the angular distance between a prime oblique meridian and any given oblique meridian;
transverse/inverse longitude: the angular distance between a prime transverse meridian and any given meridian;
celestial longitude: the angular distance east of the vernal equinox, along
the ecliptic.

fr longitude  
es grado de longitud  
it longitudine  
dk længde(grad)      
se longitud