ultramarin - maritime media & more
nl meting van schepen
scheepsmeting
  berekening van de inhoud van de ruimte van een schip ten behoeve van statische en economische doeleinden, zoals de registrering in het scheepsregister, berekening van de verzekeringspremie, betaling van de kosten van een haven, kanaal, en loods. De ruimtematen van zeeschepen worden gemeten in registertonnen. Men onderscheidt bruto en netto ruimtematen. De meting van een schip gebeurt volgens internationale voorschriften, waarbij de berekening van leges of tarieven i.a. zijn gebaseerd op NRT. Speciale zorg krijgt de schuildekker, die de gemeten ruimte door zgn. open ruimen aanzienlijk verminderd. Wanneer een markering van het tonnage onder het tweede dek is voorgeschreven, kan de te meten ruimte aanzienlijk geringer uitvallen wanneer het om open ruimen gaat.
de (Schiffs)vermessung
Eichung
Ermittlung des Rauminhalts eines Schiffs zu statistischen und wirtschaftlichen Zwecken wie Eintragung ins Schiffsregister, Berechnung der Versicherungsprämie, Hafen-, Kanal- und Lotsengebühren.
Der Rauminhalt von Seeschiffen wird nach Registertonnen gemessen. Man unterscheidet Bruttorauminhalt und Nettorauminhalt. Die Schiffsvermessung erfolgt nach internationalen Vorschriften, wobei der Berechnung von Gebühren i.a. NRT zugrundegelegt werden. Besondere Berücksichtigung erfährt der Schutzdecker, der durch sogenannte offene Räume den zu vermessenden Raum erheblich verringert. Bei Anordnung einer Tonnagemarke unter dem zweiten Deck kann durch vermessungsoffene Räume der zu vermessende Raum erheblich verringert werden.
en (ad)measurement of ships
tonnage measurement
the determination of the volume of a ship for statistical as well as economic ends such as immatriculation into a ship's register, calculation of insurance rates, port, canal, and pilot dues.
The volume capacity of a seagoing ship is measured in register tons with a distinction being made between gross and net capacity. Ship measurement is done in accordance to international regulations. However, special rules may apply for specific cases as in the Suez Canal (Suez Canal Rules).
fr jaugeage des navires  
es arqueo de buques  
it stazzatura delle navi  
dk tonnagemåling af skibe      
se skeppsmätning