ultramarin - maritime media & more
nl spiegel    (vlakke) sluitplaat van het achterschip  
de Spiegel  (flache) Abschlußplatte des Hecks
en transom
flat of the stern
 
fr tableau arrière
dossier
 
es espejo de popa      
it specchio di poppa      
dk agterspejl      
se akterspegel