© U L T R A M A R I N
nl hoog aan de wind
met strak doorgezette schoten
zo scherp mogelijk bij de wind
  met de wind hoofdzakelijk uit van voren komende richtingen zeilend. Bij ra-zeilers over het algemeen tot 70° tot de windrichting, bij gaffelzeilers tot 45°, bij recreatievaart is een nog kleinere hoek moegelijk;
de hart am Wind
hoch am Wind
beim Wind
mit Wind aus vorderlichen Richtungen segeln. Bei Rahseglern i.a. bis zu 70° zur Windrichtung, bei Gaffelseglern bis zu 45°, bei Sportseglern sind noch kleinere Winkel möglich.
en close hauled
close to the wind
on the wind
pertaining to a ship or a sail trim with the wind before the beam. A fore-and-aft rigged vessel may run as close at 45° although an outright racer might run closer than that, a square-rigged ship manages an angle not closer than 70°.
fr au plus près
sous l'allure du plus près
 
es ceñida
ciñendo
todo a ceñir
de bolina
     
it di bolina
(andatura di) bolina stretta
     
dk bidevind      
se bidevind      
ru идущий круто к ветру
приведенный круто к ветру
идущий крутой бейдевинд